صفحات واسط برای درگاه زرین پال پروژه ویژه
پروژه بسته شده کارفرما همچنان می تواند یکی از پیشنهادها را انتخاب کند.
توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

نیاز به صفحات واسط با C# برای درگاه زرین پال دارم ، ورودی :

MerchantID
Amount
Description
Email
Mobile
CallbackURL

پس از انجام تراکنش موفقیت آمیز، خروجی بصورت متد POST به صفحه ی CallbackURL:

Status
Authority
Description

نمونه ها و کد در https://old.zarinpal.com/Labs/Details/WebserviceDotnetSample

موجود است. اگر تجربه درگاه بانکی ندارید، لطفا پیشنهاد نگذارید.

پیشنهاد
بدون امتیاز
300,000 تومان
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ - ۱۸:۱۲:۱۲
10 روز
ن
موقعیت تقریبی کارفرما